Szkolenie BHP

Szkolenie z zakresu BHP jest organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach oraz Zarządzeniem Rektora UJ nr 63 z 19 lipca 2016 r. w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu BHP dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyjątkiem tych studentów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W celu przystąpienia do kursu bhp należy zalogować się na stronę wirtualnej platformy PEGAZ.

Informacje na temat logowania można znaleźć na stronie: Punktu Logowania.

Na stronie wirtualnej platformy znajdują się materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu oraz test zaliczeniowy.

 

Terminy szkolenia:

19.10. – 8.11.2016 roku – studenci  Wydziałów: Chemii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii i Nauk o Ziemi; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu;

9.11. – 29.11.2016 roku – studenci Wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Filozoficznego; Filologicznego; Prawa i Administracji oraz studiów międzykierunkowych;

30.11. – 20.12.2016 roku – studenci Wydziałów: Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Polonistyki; Historycznego;

15.03. – 4.04.2017 roku – studenci wpisani na I rok studiów w rekrutacji dodatkowej przeprowadzonej w trakcie trwania roku akademickiego.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zamknięcia kursu.

Student, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla jego Wydziału (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl, tel.: 519 068 328, (0-12) 422 06 44 wew. 26.

Zasady uwzględniania szkolenia BHP zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Studentom, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu przed 17 października 2016 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie bhp w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie bhp w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu po 17 października 2016 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie bhp w okresie ostatnich pięciu lat, powinni zgłosić się do sekretariatów prowadzących studia. Pracownicy administracyjni sekretariatów przypisują zaliczenie kursu w zakresie bhp w systemie USOS na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 19 lipca 2016 r.
w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

 

Agata Woch
Dział Nauczania