Domy studenckie

Bieżące informacje dotyczące domów studenckich znajdują się w aktualnościach

Giełda Zamiany Miejsc w domach studenckich

W myśl § 15 zarz. nr 44 Rektora UJ z 17 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich UJ dnia 19 lipca 2016 r. została uruchomiona Giełda Zamiany Miejsc w domach studenckich dostępna na platformie USOSweb. Do giełdy mogą zgłaszać się studenci, którym przyznano miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017. Formularz zgłoszeniowy do Giełdy Zamiany Miejsc będzie dostępny do 26 września 2016 r.
 
Zamiana miejsc następuje na bieżąco, wg kolejności zgłoszeń. Bezpośrednio po wejściu do formularza Giełdy Zamiany Miejsc wyświetlana jest informacja na jaki inny dom studencki z dużym prawdopodobieństwem można zamienić przyznany akademik. W przypadku braku informacji (nikt aktualnie nie oczekuje na dom studencki, który wnioskodawca zgłasza do giełdy) należy wskazać wszystkie domy studenckie, które w opinii wnioskodawcy są atrakcyjniejsze od aktualnie przyznanego akademika oraz zarejestrować wniosek. Wskazanie kilku domów studenckich zwiększa szansę na zamianę miejsca.
Student, który liczy na zamianę na konkretny dom studencki powinien wskazać tylko jeden akademik. Decydując się na taką strategię należy liczyć się z ryzykiem, że nie uda się ostatecznie dokonać zamiany. 
Miejsca w Giełdzie Zamiany Miejsc można wymieniać wielokrotnie. Po każdej udanej zamianie wniosek o zmianę można zarejestrować ponownie. 
Każdy student posiada tylko jeden aktywny wniosek, którego wycofanie jest możliwe nim zanim zamiana zostanie zrealizowana. Zamiany dokonywane za pośrednictwem Giełdy Zamiany Miejsc są anonimowe i nieodwracalne.
 
Ponadto informujemy, że zgodnie z ww. regulaminem Giełda Zamiany Miejsc jest jedynym sposobem dokonania zamiany przyznanego miejsca w domu studenckim przed rozpoczęciem kwaterowania na rok akademicki 2016/2017. Po rozpoczęciu roku akademickiego zamiany miejsc w domach studenckich dokonuje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ na wyznaczonych dyżurach. Kierownicy domów studenckich oraz pracownicy Uczelni nie są uprawnieni do dokonywania zamiany przyznanych miejsc.

Przyznawanie miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017 - studenci UJ (bez CM)

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 zostaną przyznane w ramach trzech tur składania wniosków:

I tura - w czerwcu: dla wszystkich studentów, poza studentami III roku studiów I stopnia,

II tura - we wrześniu (do 20 września): z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia,

III tura - we wrześniu, nie później niż dzień przed rozpoczęciem kwaterowania: z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów I i II stopnia.

Studenci III roku studiów I stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w turze II i III. Wnioski studentów III roku studiów I stopnia złożone w I turze zostaną rozpatrzone w II turze.

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w pierwszej kolejności wypełnić w systemie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce Dla studentów->Wnioski) oświadczenie o dochodach. Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego.  Każdy student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest dostarczyć:

- podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim;

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich;

- oświadczenie o dochodach, wraz z dokumentacją:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2015;

- zaświadczenia dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015;

- oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2015;

- inne dokumenty, w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta np. dokumentujące utratę lub uzyskanie dochodu, uczęszczanie rodzeństwa do szkół. Wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z oświadczeniem o dochodach (wydruki z systemu USOSweb) oraz kompletem dokumentacji dotyczącej sytuacji materialnej rodziny studenta należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Zarejestrowanie wniosku w wersji elektronicznej nie jest wystarczające.

Opłaty za miejsce w domu studenckim

Opłaty za miejsce w domu studenckim w okresie przerwy wakacyjnej

Dotyczy domów studenckich zarządzanych przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak" (Stary Żaczek, Piast, Nawojka, Bydgoska B/C/D)

- opłata za pokój 1-os. wynosi 390zł/mies. oraz dopłata 150 zł/mies. za osobę dorosłą mieszkającą w pokoju razem ze studentem;
- opłata za miejsce w pok. 2-os. wynosi 380 zł/mies. (pokój z łazienką);
- opłata za miejsce w pok. 3-os. wynosi 350 zł/mies. (pokój z łazienką);
- opłata za miejsce w pok. 3-os. w składzie, w którym mieszka 6 osób lub więcej wynosi 330 zł/mies.;
- opłata za miejsce w pok. 4-os. wynosi 300 zł/mies.;
- opłata za jedną dobę w czerwcu 2016 r. - 12,50 zł;
- opłata za jedną dobę w trakcie letniej sesji poprawkowej w terminie 1 – 15 września 2016 r. – 12,50 zł;
- opłata za jedną dobę w terminie 16 – 27 września 2016 r. – 20 zł;
- opłata za jedną dobę dla osób przyjeżdżających na praktyki studenckie – 12,50 zł (w przypadku, gdy student chce pozostać powyżej 25 dni ponosi opłatę za cały miesiąc, a nie za poszczególne dni);
- opłata za jedną dobę pobytu studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie krótszym niż jeden miesiąc – 30 zł za każdą dobę niezależnie od rodzaju pokoju.

 
Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich Bursa Jagiellońska i Kamionka w okresie przerwy wakacyjnej:

- opłata za miejsce w pok. 2-os. lub 3-os. wynosi375 zł/mies.
- opłata za miejsce w pok. 1-os. wynosi 450 zł/mies.
- Stawka za doraźne zakwaterowanie wynosi 25 zł za pierwszą dobę oraz 20 zł za każdą dobę następną.

Pełna odpłatność za zamieszkanie studentów innych uczelni zawiera dodatkowo 8% VAT.
 

Lista akademików

Dom Studencki Nawojka

ul. Reymonta 11
30-059 Kraków
centrala: (12) 378 11 00
administracja: (12) 378 13 00
fax: (12) 633 55 48

Dom Studencki Żaczek

al. 3 Maja 5
30-063 Kraków
centrala: (12) 622 11 00
administracja: (12) 622 13 00

Dom Studencki Bydgoska

ul. Bydgoska 19
30-056 Kraków
centrala: (12) 363 61 00
administracja: (12) 363 63 00

Dom Studencki Piast

ul. Piastowska 47
30-067 Kraków
centrala: (12) 622 31 00
administracja: (12) 622 33 00

Dom Studencki Bursa Jagiellońska

ul. Śliska 14
30-516 Kraków
centrala: (12) 656 12 66
administracja: wew. 101
fax: wew. 105

Dom Studencki Kamionka

ul. Kamionka 11
30-586 Kraków
tel.: (12) 641 64 15
fax: (12) 641 64 15