Struktura organizacyjna DN

Sekcja ds. kształcenia

Do zakresu działania sekcji należy:

1. Sporządzanie decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich; współdziałanie z wydziałami UJ w zakresie powoływania kierunków i specjalności studiów; prowadzenie ich ewidencji; sporządzanie: sprawozdań dotyczących minimum kadrowego, sprawozdań dla GUS o liczbach studentów; koordynowanie sporządzenia sprawozdania z działalności DN dla władz Uniwersytetu; informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu.

2. Sporządzanie decyzji administracyjnych w drugiej instancji dotyczących toku studiów doktoranckich i decyzji rektora o przyznaniu stypendiów doktoranckich; informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu i powoływania studiów doktoranckich; prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich; sporządzanie sprawozdań dla GUS o liczbach doktorantów; informowanie o zasadach wymiany doktorantów w ramach Programu MOST i koordynowanie działań z nim związanych.

3. Sporządzanie decyzji administracyjnych w drugiej instancji w zakresie studiów podyplomowych; informowanie o regulacjach prawnych dotyczących toku studiów podyplomowych i zasadach powoływania studiów podyplomowych; prowadzenie ewidencji studiów podyplomowych; sporządzanie sprawozdań dla GUS o liczbach słuchaczy studiów podyplomowych.

4. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących procesu nauczania, w tym m.in. projektu zarządzenia: o organizacji roku akademickiego, o wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne.

5.Gromadzenie przepisów dotyczących spraw dydaktycznych i studenckich oraz informowanie jednostek UJ o nich i sposobie ich realizacji.

6. Obsługa administracyjna prac:

  • Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania;
  • Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ (z wyłączeniem Zespołu ds. opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości kształcenia).  

     

Sekcja ds. rozliczeń i spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów

Do zakresu działania sekcji należy:

1. Informowanie o regulacjach prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów.

2. Rejestracja wniosków dotyczących wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentom i doktorantom oraz zawiadomień o prowadzonych postępowaniach przeciwko studentom i doktorantom przez organy ścigania.

3. Obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów.

4. Prowadzenie rejestru organizacji studenckich i spraw dotyczących rejestracji organizacji studenckich.

5. Rozliczanie:

  • działalności Samorządu Studentów UJ, projektów uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych;
  • umów cywilno-prawnych w zakresie prac prowadzonych lub zlecanych przez DN;
  • projektów Towarzystwa Doktorantów UJ.

6. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia.

7. Obsługa nagrody im. Henryka Jordana.

8. Prowadzenie sekretariatu Samorządu Studentów UJ i biura Towarzystwa Doktorantów UJ.

Zespół ds. informacji i dokumentów

Do zakresu działania zespołu należy:

1. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zasad sporządzania i wydawania dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia: studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, kursów dokształcających; prowadzenie spraw z tego zakresu; przedkładanie dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet do podpisu rektora.

2. Organizowanie wykładów Artes Liberales i informowanie o zasadach uczestnictwa w nich; informowanie o zasadach wymiany studentów w ramach Programu MOST i koordynowanie działań z nim związanych.

3. Prowadzenie: strony internetowej, sekretariatu, zaopatrzenia, pola spisowego DN.

4. Prowadzenie: albumu studentów, księgi dyplomów.

5. Prowadzenie spraw dotyczących wzorów druków ścisłego zarachowania dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających.

6. Gromadzenie przepisów dotyczących spraw wchodzących w zakres działania zespołu oraz informowanie jednostek UJ o nich i sposobie ich realizacji.

Sekcja ds. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Do zakresu działania zespołu należy:

1. Organizacja przydziału świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu.

2. Opracowywanie projektów: regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów, zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, regulaminu przydzielania miejsc w domach studenckich, zarządzeń w sprawie wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich Uniwersytetu.

3. Zbieranie wniosków o przyznanie stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz informowanie o podjętych w tym zakresie przez ministra decyzjach.

4. Obsługa administracyjna prac:

  • Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  • Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ.

5. Współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej i podziału miejsc w domach studenckich.

6. Gromadzenie przepisów w zakresie spraw pomocy materialnej studentów i doktorantów oraz informowanie jednostek UJ, Samorządu Studentów UJ i Towarzystwa Doktorantów UJ o nich.

7. Organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się pomocą materialną - w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących świadczeń pomocy materialnej oraz postępowania administracyjnego

8. Kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Pomocy Materialnej.