Dział Nauczania


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

Adres
ul. Gołębia 24, pok. 5
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 34, 663 11 35

pomoc materialna:
663 3955; 663 3931; 663 3949
ubezpieczenia studentów i doktorantów:
663 1507; 663 1525
Fax
12 421 59 15

Dział Nauczania (DN) jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której pracownicy zajmują się przede wszystkim regulacjami dotyczącymi:

  • toku jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego stopnia, a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych;
  • wydawania dyplomów i suplementu do dyplomów;
  • pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Opiniują i współtworzą regulaminy z tego zakresu. Obsługują procedurę odwoławczą do organów Uczelni w tym zakresie.

Pracownicy Działu Nauczania odpowiadają także za:

  • rozliczanie działalności kół naukowych i organizacji studenckich działających na UJ;
  • prowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia;
  • obsługę administracyjną Nagrody im. Henryka Jordana;
  • prowadzenie ewidencji kierunków oraz specjalności studiów powołanych na UJ;
  • koordynowanie na szczeblu centralnym naszej Uczelni programu wymiany między polskimi uniwersytetami (MOST);
  • sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie pomocy materialnej oraz o liczbach studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Komunikaty