Skład osobowy

mgr Piotr SZUMLIŃSKI - kierownik Działu Nauczania

ul. Gołębia 24, pok. 17a
31-007 Kraków
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Sekretariat: tel. 12 663 11 34

 

mgr Aleksandra JANKOWSKA - zastępca kierownika Działu Nauczania

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 03
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

 

Sekcja ds. kształcenia

mgr Aleksandra JANKOWSKA - kierownik sekcji

Zakres obowiązków:

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • obsługa programu USOS w zakresie toku studiów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących procesu nauczania, w tym o prowadzonej dokumentacji studenckiej oraz informowanie o zmianach w przepisach w tym zakresie,
 • sporządzanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie toku studiów dla organów pierwszej instancji
 • koordynowanie przygotowywania sprawozdań GUS o liczbach studentów,
 • przygotowywanie statystyk o liczbach studentów na studiach wyższych, raportów i sprawozdań w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej do MNiSW,
 • znajomość zagadnień związanych z Procesem Bolońskim i informowanie o nich,
 • obsługa administracyjna prac Zespołu ds. internacjonalizacji Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ.

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 03
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

 

mgr Paulina POPOWICZ

Zakres obowiązków:

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie odpowiedzi i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich,
 • obsługa programu USOS w zakresie toku studiów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących procesu nauczania, w tym o prowadzonej dokumentacji studenckiej oraz informowanie o zmianach w przepisach w tym zakresie,
 • przygotowywanie sprawozdań GUS o liczbach studentów,
 • znajomość zagadnienie związanych z Procesem Bolońskim i informowanie o nich,
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej do MNiSW.

ul. Gołębia 24, pok. 4a,
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 84
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: paulina.popowicz@uj.edu.pl

 

mgr Maciej DZIEWIRZ

Zakres obowiązków:

 • zbieranie informacji o prowadzonych studiach trzeciego stopnia i informowanie o nich,
 • współpraca z Towarzystwem Doktorantów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących procesu nauczania,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w kwestiach toku studiów w II instancji,
 • opracowywanie regulacji w zakresie przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększeń stypendiów w zakresie zadań projakościowych we współpracy z przedstawicielami Wydziałów UJ i Towarzystwem Doktorantów,
 • przygotowywanie sprawozdań GUS o liczbach doktorantów i stypendiów doktoranckich oraz przygotowywanie statystyk, raportów i sprawozdań w tym zakresie,
 • obsługa administracyjna Zespołu ds. studiów trzeciego stopnia w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

ul. Gołębia 24, pok. 5
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 33
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: maciej.dziewirz@uj.edu.pl

 

mgr Agata WOCH

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji kierunków i specjalności studiów na UJ,
 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów (z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich),
 • obsługa prac Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania,
 • obsługa administracyjna prac Zespołu ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania  Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ,
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej do MNiSW,
 • sporządzanie sprawozdań GUS dot. liczb studentów UJ.

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka RADWAN

Zakres obowiązków:

 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • obsługa studiów podyplomowych, kursów dokształcających na szczeblu ogólnouczelnianym w zakresie toku studiów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, projektów aktów prawnych w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń rektora dot. wysokości opłat pobieranych od studentów za świadczone usługi edukacyjne; organizacji roku akademickiego; kursu BHP; obowiązkowych kursów w języku obcym;
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej, liczb studentów i wysokości opłat dla stosownego Ministerstwa w systemie informatycznym POL-on; sporządzanie sprawozdań dla GUS dot. liczb studentów UJ;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, MNiSW oraz władz Uczelni w zakresie studiów podyplomowych;
 • sporządzanie raportów z systemu USOS;

ul. Gołębia 24, pok. 5
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

 

mgr Aneta FILUS

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie sekretariatu Działu Nauczania,
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją mienia Działu Nauczania,
 • administrowanie wykładami Artes Liberales.

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 84
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

 

mgr Anna SZAFRAŃSKA-KOPEĆ

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie z jednostek UJ  dyplomów ukończenia studiów i przygotowywanie ich do podpisu przez Rektorów UJ,
 • przekazywanie drukarniom wzorów obowiązujących druków ścisłego zarachowania (wraz ze zmieniającymi się przepisami),
 • znajomość przepisów w zakresie dyplomów ukończenia studiów, suplementu do dyplomu i dokumentacji toku studiów oraz informowanie o nich,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących sposobu wypełniania dyplomów ukończenia studiów,
 • koordynowanie prac związanych z tłumaczeniem odpisów dyplomów na języki obce,
 • aktualizowanie strony internetowej Działu Nauczania.

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 35
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail:a.szafranska@uj.edu.pl

Sekcja ds. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

mgr Dawid CICHOCKI - p.o. kierownika sekcji

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie obsługi modułu stypendialnego w systemie USOS i USOSweb, SAP FI-CA,
 • koordynacja spraw związanych z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich w zakresie obsługi modułu przydzielania miejsc w domach studenckich w systemie USOS i USOSweb,
 • testowanie prawidłowości funkcjonowania elektronicznego modułu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz przydzielania miejsc w domach studenckich,
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, opracowań dla rektora, GUS, Ministerstwa w tym obsługa systemu POL-on w zakresie świadczeń pomocy materialnej.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 49
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

 

mgr Maria Lawinia SYTA-CIESIELSKA

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów,
 • koordynowanie spraw związanych z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich,
 • informowanie o przepisach w zakresie udzielania kredytów studenckich oraz przyznawania stypendiów Ministra,
 • zbieranie z jednostek Uczelni wniosków studentów o przyznanie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • przygotowanie listy 5% najlepszych absolwentów UJ w celu określenia studentów, którym przysługuje umorzenie kredytów studenckich,
 • zbieranie wniosków dotyczących przyznania miejsc w domach studenckich dla doktorantów,
 • przydzielanie miejsc w domach studenckich doktorantom w systemie USOSweb we współpracy z Towarzystwem Doktorantów UJ,
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 31
e-mail: maria.syta@uj.edu.pl

 

mgr Żaneta CHĘĆ

Zakres obowiązków:

 • współdziałanie w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej z Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów oraz Kwesturą UJ,
 • współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej,
 • przygotowywanie zarządzeń, wytycznych dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej,
 • nadzór nad przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej przyznanej w wyniku decyzji II instancji (na skutek odwołania),
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, opracowań dla władz rektorskich UJ, GUS, właściwego ministerstwa dotyczących powyższego zakresu,
 • informowanie doktorantów i pracowników UJ o przepisach w zakresie udzielania kredytów dla doktorantów,
 • przygotowanie listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UJ w celu określenia doktorantów, którym przysługuje umorzenie kredytów studenckich,
 • zbieranie wniosków przekazywanych przez jednostki Uczelni o przyznanie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów oraz informowanie jednostek o podjętych przez Ministra decyzjach.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 55
e-mail: zaneta.chec@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka PIZIAK

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie zadań związanych z Programem MOST w zakresie studentów,
 • koordynowanie zadań zwiazanych z Programem MOST w zakresie doktorantów,
 • obsługa administracyjna Własnych Funduszy Stypendialnych UJ: Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera, Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka, Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków,
 • rozliczanie projektów z Funduszu im. Jana Kochanowskiego. 

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 53
e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

 

mgr Żaneta MASZCZYK

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla doktorantów,
 • współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej,
 • opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej przyznanej w wyniku decyzji II instancji (na skutek odwołania),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS, ministerstwa oraz władz UJ,
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ oraz Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 24
e-mail: zaneta.maszczyk@uj.edu.pl

 

Sekcja ds. rozliczeń i spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów

mgr Andrzej KOCEMBA - kierownik sekcji

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych: kół naukowych, organizacji studenckich, Samorządu Studentów UJ – w ramach Funduszu Dydaktycznego Uczelni,
 • obsługa administracyjna Komisji Dyscyplinarnych dla Studentów i Doktorantów,
 • współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi ds. studentów i doktorantów
 • rejestracja organizacji i stowarzyszeń studenckich.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 20
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: kocemba@adm.uj.edu.pl

 

mgr inż. Katarzyna WOŹNICA-HOFMAN

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych doktorantów powyżej 26. roku życia w programie Płatnik oraz innych doktorantów mających do tego prawo; sporządzanie comiesięcznych raportów i sprawozdań w tym zakresie na potrzeby Uniwersytetu; sporządzanie półrocznych sprawozdań w tym zakresie dla odpowiedniego Ministerstwa,
 • informowanie o przepisach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych doktorantów i prawa do świadczeń opieki zdrowotnej doktorantów,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych działalności kół naukowych i organizacji studenckich w ramach Funduszu Dydaktycznego Uczelni oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie dla władz Uczelni,
 • obsługa administracyjna nagrody im. Henryka Jordana.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 25
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl

 

mgr Wioletta PUGACEWICZ, mgr Rafał Damaziak

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna Towarzystwa Doktorantów UJ,
 • rozliczanie projektów Towarzystwa Doktorantów w systemie SAP.

ul. Czapskich 4/14
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 04
tel. kom. 506 006 752
e-mail: wioletta.pugacewicz@uj.edu.pl

tel. (+48 12) 663 30 19
e-mail: rafał.damaziak@uj.edu.pl

 

.......

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych studentów powyżej 26. roku życia w programie Płatnik oraz sporządzanie comiesięcznych i kwartalnych raportów w tym zakresie,
 • informowanie o przepisach w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i prawa do świadczeń opieki zdrowotnej studentów,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych działalności kół naukowych i organizacji studenckich w ramach Funduszu Dydaktycznego Uczelni,
 • sporządzanie sprawozdań z powyższego zakresu dla władz Uniwersytetu.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 07
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: 

 

Monika SEWERYN, Daria WARZECHA

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna Samorządu Studentów UJ,
 • rozliczanie projektów Samorządu Studentów w systemie SAP.

ul. Czapskich 4, pok. 23
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 71
fax (+48 12) 430 14 81
e-mail:  monika.seweryn@uj.edu.pl

e-mail:  daria.warzecha@uj.edu.pl