Dział Spraw Studenckich

Zadania

Do zadań Działu należy w szczególności:

 1. koordynacja przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UJ;
 2. współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej oraz podziału miejsc w domach studenckich;
 3. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących spraw bytowych studentów i doktorantów oraz zarządzeń w sprawie wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich UJ; 
 4. zbieranie wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia oraz informowanie o decyzjach podjętych w tym zakresie; 
 5. obsługa administracyjna:
  a) Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ, 
  b) Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ; 
 6. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia; 
 7. prowadzenie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ i biura Towarzystwa Doktorantów UJ; 
 8. rozliczanie finansowe działalności Samorządu Studentów UJ oraz projektów uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, a także projektów Towarzystwa Doktorantów UJ; 
 9. organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się pomocą materialną w zakresie obowiązujących przepisów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej świadczeń pomocy materialnej;
 10. kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Pomocy Materialnej zgodnie z przyjętą w UJ procedurą.

 

Kontakt do jednostki: stypendia@uj.edu.pl
Studentów UJ CM prosimy o kontakt z Sekcją Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Dawid CICHOCKI - kierownik Działu

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie obsługi modułu stypendialnego w systemie USOS i USOSweb, SAP FI-CA,
 • koordynacja spraw związanych z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich w zakresie obsługi modułu przydzielania miejsc w domach studenckich w systemie USOS i USOSweb,
 • testowanie prawidłowości funkcjonowania elektronicznego modułu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz przydzielania miejsc w domach studenckich,
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, opracowań dla rektora, GUS, Ministerstwa w tym obsługa systemu POL-on w zakresie świadczeń pomocy materialnej.

ul. Czapskich 4 pok. 10
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 49
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

Żaneta CHĘĆ

Zakres obowiązków:

 • współdziałanie w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej z Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów oraz Kwesturą UJ,
 • współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej,
 • przygotowywanie zarządzeń, wytycznych dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej,
 • nadzór nad przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej przyznanej w wyniku decyzji II instancji (na skutek odwołania),
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, opracowań dla władz rektorskich UJ, GUS, właściwego ministerstwa dotyczących powyższego zakresu,
 • informowanie doktorantów i pracowników UJ o przepisach w zakresie udzielania kredytów dla doktorantów,
 • przygotowanie listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UJ w celu określenia doktorantów, którym przysługuje umorzenie kredytów studenckich,
 • zbieranie wniosków przekazywanych przez jednostki Uczelni o przyznanie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów oraz informowanie jednostek o podjętych przez Ministra decyzjach.

ul. Czapskich 4 pok. 9
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 55
e-mail: zaneta.chec@uj.edu.pl

Ewa STANKIEWICZ

 

 

ul. Czapskich 4 pok. 9
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 30 46
e-mail: ewa.stankiewicz@uj.edu.pl

Renata GURTAT

 

 

ul. Czapskich 4 pok. 8
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 30 45
e-mail: renata.gurtat@uj.edu.pl

Paweł TRZASKA

 

 

ul. Czapskich 4 pok. 8
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 59 15
e-mail: pawel.trzaska@uj.edu.pl

Wioletta PUGACEWICZ

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna Towarzystwa Doktorantów UJ,
 • rozliczanie projektów Towarzystwa Doktorantów w systemie SAP.

ul. Czapskich 4 pok. 14
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 04
tel. kom. 506 006 752 
e-mail: wioletta.pugacewicz@uj.edu.pl

Katarzyna KONIK

 

ul. Czapskich 4 pok. 14
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 04
e-mail: k.konik@uj.edu.pl

Monika SEWERYN

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna Samorządu Studentów UJ,
 • rozliczanie projektów Samorządu Studentów w systemie SAP.

ul. Czapskich 4 pok. 23
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 71
fax (+48 12) 430 14 81
e-mail: monika.seweryn@uj.edu.pl