Sekcja Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych

Zadania

Do zadań Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych należy w szczególności:

 1. organizacja przydziału świadczeń́ pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UJ;
 2. opracowywanie projektów: regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów, zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, regulaminu przydzielania miejsc w domach studenckich, zarządzeń́ w sprawie wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich UJ;
 3. zbieranie wniosków o przyznanie stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz informowanie o decyzjach podjętych w tym zakresie przez ministra;
 4. obsługa Własnych Funduszy Stypendialnych UJ;
 5. obsługa administracyjna:
  • Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  • Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ;
 6. współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej i podziału miejsc w domach studenckich;
 7. organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się pomocą materialną w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących świadczeń pomocy materialnej oraz postępowania administracyjnego;
 8. kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Pomocy Materialnej.

 

Kontakt do jednostki: stypendia@uj.edu.pl

Skład osobowy

mgr Dawid CICHOCKI - kierownik sekcji

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie obsługi modułu stypendialnego w systemie USOS i USOSweb, SAP FI-CA,
 • koordynacja spraw związanych z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich w zakresie obsługi modułu przydzielania miejsc w domach studenckich w systemie USOS i USOSweb,
 • testowanie prawidłowości funkcjonowania elektronicznego modułu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz przydzielania miejsc w domach studenckich,
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, opracowań dla rektora, GUS, Ministerstwa w tym obsługa systemu POL-on w zakresie świadczeń pomocy materialnej.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 49
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

mgr Maria Lawinia SYTA-CIESIELSKA

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów,
 • koordynowanie spraw związanych z rozdziałem i wykorzystaniem miejsc w domach studenckich,
 • informowanie o przepisach w zakresie udzielania kredytów studenckich oraz przyznawania stypendiów Ministra,
 • zbieranie z jednostek Uczelni wniosków studentów o przyznanie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • przygotowanie listy 5% najlepszych absolwentów UJ w celu określenia studentów, którym przysługuje umorzenie kredytów studenckich,
 • zbieranie wniosków dotyczących przyznania miejsc w domach studenckich dla doktorantów,
 • przydzielanie miejsc w domach studenckich doktorantom w systemie USOSweb we współpracy z Towarzystwem Doktorantów UJ,
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 31
e-mail: maria.syta@uj.edu.pl

mgr Żaneta CHĘĆ

Zakres obowiązków:

 • współdziałanie w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej z Samorządem Studentów, Towarzystwem Doktorantów oraz Kwesturą UJ,
 • współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej,
 • przygotowywanie zarządzeń, wytycznych dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej,
 • nadzór nad przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej przyznanej w wyniku decyzji II instancji (na skutek odwołania),
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych, informacyjnych, opracowań dla władz rektorskich UJ, GUS, właściwego ministerstwa dotyczących powyższego zakresu,
 • informowanie doktorantów i pracowników UJ o przepisach w zakresie udzielania kredytów dla doktorantów,
 • przygotowanie listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UJ w celu określenia doktorantów, którym przysługuje umorzenie kredytów studenckich,
 • zbieranie wniosków przekazywanych przez jednostki Uczelni o przyznanie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów oraz informowanie jednostek o podjętych przez Ministra decyzjach.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 55
e-mail: zaneta.chec@uj.edu.pl

mgr Żaneta MASZCZYK

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla doktorantów,
 • współpraca z wydziałowymi koordynatorami pomocy materialnej, wyjaśnianie niejasności w zakresie pomocy materialnej,
 • opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej przyznanej w wyniku decyzji II instancji (na skutek odwołania),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS, ministerstwa oraz władz UJ,
 • obsługa administracyjna Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ oraz Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 24
e-mail: zaneta.maszczyk@uj.edu.pl

mgr Magdalena Czachor

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie zadań związanych z Programem MOST w zakresie studentów,
 • koordynowanie zadań zwiazanych z Programem MOST w zakresie doktorantów,
 • obsługa administracyjna Własnych Funduszy Stypendialnych UJ: Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi, Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera, Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka, Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków,
 • rozliczanie projektów z Funduszu im. Jana Kochanowskiego. 

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 53
e-mail: magdalena2.kedziora@uj.edu.pl