Sekcja Kształcenia

Zadania

Do zadań Sekcji Kształcenia należy w szczególności:

 1. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, współdziałanie z wydziałami UJ w zakresie powoływania kierunków i specjalności studiów, prowadzenie ich ewidencji, koordynowanie działań w zakresie przygotowywania sprawozdań dotyczących minimum kadrowego i sprawozdań o liczbach studentów, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu;
 2. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji dotyczących toku studiów doktoranckich, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu i powoływania studiów doktoranckich, prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich, przygotowywanie sprawozdań o liczbach doktorantów;
 3. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w zakresie studiów podyplomowych, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących toku studiów podyplomowych i zasadach powoływania studiów podyplomowych, prowadzenie ewidencji studiów podyplomowych, przygotowywanie sprawozdań o liczbach słuchaczy studiów podyplomowych;
 4. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących procesu nauczania, w tym projektów zarządzeń o organizacji roku akademickiego i o wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne.

Skład osobowy

mgr Aleksandra JANKOWSKA - kierownik sekcji

Zakres obowiązków:

 • obsługa toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w drugiej instancji – kwestie regulaminowe: sporządzanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawach studenckich w drugiej instancji,
 • obsługa programu USOS w zakresie toku studiów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących procesu nauczania, w tym o prowadzonej dokumentacji studenckiej oraz informowanie o zmianach w przepisach w tym zakresie,
 • sporządzanie wzorów decyzji administracyjnych w zakresie toku studiów dla organów pierwszej instancji
 • koordynowanie przygotowywania sprawozdań GUS o liczbach studentów,
 • przygotowywanie statystyk o liczbach studentów na studiach wyższych, raportów i sprawozdań w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej do MNiSW,
 • znajomość zagadnień związanych z Procesem Bolońskim i informowanie o nich,
 • obsługa administracyjna prac Zespołu ds. internacjonalizacji Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ.

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 03
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

mgr Maciej DZIEWIRZ

Zakres obowiązków:

 • zbieranie informacji o prowadzonych studiach trzeciego stopnia i informowanie o nich,
 • współpraca z Towarzystwem Doktorantów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących procesu nauczania,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w kwestiach toku studiów w II instancji,
 • opracowywanie regulacji w zakresie przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększeń stypendiów w zakresie zadań projakościowych we współpracy z przedstawicielami Wydziałów UJ i Towarzystwem Doktorantów,
 • przygotowywanie sprawozdań GUS o liczbach doktorantów i stypendiów doktoranckich oraz przygotowywanie statystyk, raportów i sprawozdań w tym zakresie,
 • obsługa administracyjna Zespołu ds. studiów trzeciego stopnia w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia.

ul. Gołębia 24, pok. 5
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 33
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: maciej.dziewirz@uj.edu.pl

mgr Agata WOCH

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji kierunków i specjalności studiów na UJ,
 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów (z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich),
 • obsługa prac Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania,
 • obsługa administracyjna prac Zespołu ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania  Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ,
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej do MNiSW,
 • sporządzanie sprawozdań GUS dot. liczb studentów UJ.

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

mgr Agnieszka RADWAN

Zakres obowiązków:

 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • obsługa studiów podyplomowych, kursów dokształcających na szczeblu ogólnouczelnianym w zakresie toku studiów,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, projektów aktów prawnych w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń rektora dot. wysokości opłat pobieranych od studentów za świadczone usługi edukacyjne; organizacji roku akademickiego; kursu BHP; obowiązkowych kursów w języku obcym;
 • sporządzanie sprawozdania z obsady kadrowej, liczb studentów i wysokości opłat dla stosownego Ministerstwa w systemie informatycznym POL-on; sporządzanie sprawozdań dla GUS dot. liczb studentów UJ;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, MNiSW oraz władz Uczelni w zakresie studiów podyplomowych;
 • sporządzanie raportów z systemu USOS;

ul. Gołębia 24, pok. 5
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

mgr Aneta FILUS

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie sekretariatu Działu Nauczania,
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją mienia Działu Nauczania,
 • administrowanie wykładami Artes Liberales.

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 84
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

mgr Anna SZAFRAŃSKA-KOPEĆ

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie z jednostek UJ  dyplomów ukończenia studiów i przygotowywanie ich do podpisu przez Rektorów UJ,
 • przekazywanie drukarniom wzorów obowiązujących druków ścisłego zarachowania (wraz ze zmieniającymi się przepisami),
 • znajomość przepisów w zakresie dyplomów ukończenia studiów, suplementu do dyplomu i dokumentacji toku studiów oraz informowanie o nich,
 • opracowywanie informacji, wytycznych, zarządzeń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących sposobu wypełniania dyplomów ukończenia studiów,
 • koordynowanie prac związanych z tłumaczeniem odpisów dyplomów na języki obce,
 • aktualizowanie strony internetowej Działu Nauczania.

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 35
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail:a.szafranska@uj.edu.pl