Stypendia doktoranckie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora UJ nr 69 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecue Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora UJ nr 70 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Maciej Dziewirz
Dział Nauczania

Inne programy i fundusze stypendialne

Doktoranci UJ, którzy posiadają znaczące osiągnięcia naukowe, oprócz możliwości korzystania z przedstawionej powyżej oferty stypendiów, niektórych spośród świadczeń przyznawanych w ramach pomocy materialnej oraz własnych funduszy stypendialnych uczelni, mogą ubiegać się także o wsparcie, w tym finansowe, ze środków pochodzących spoza uczelni wskazanych poniżej:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Reagując elastycznie na najistotniejsze potrzeby środowiska naukowego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje co roku kilka programów stypendialnych i subwencyjnych skierowanych do doktorantów. W ofercie znajduje się m.in. program START. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem internetowym http://www.fnp.org.pl/

Zagraniczne programy stypendialne

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia mają także możliwość skorzystania z licznych stypendiów oferowanych przez instytucje zagraniczne, np. w ramach wymiany bezpośredniej, stypendiów rządowych, programu Erasmus czy programu SYLFF.

Fundusze Europejskie

W celu uzyskania wiedzy na temat możliwości wsparcia doktorantów ze środków funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, można kontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel. (12) 616 0 616.