Tworzenie studiów

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie: charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie: ogólnych kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (uchylone)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (uchylone)

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.1 (uchylone)

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.2 (uchylone)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (uchylone)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała Nr 127/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej

Uchwała Nr 128/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej

Uchwała Nr 165/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów oceny bazy dydaktycznej kierunków medycznych

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 rokuw sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych