Tok studiów wyższych

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów i studentów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów i studentów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.1

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.2

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dokumenty wewnętrzne

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2015 r.)

Uchwała nr 48/IV/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 43 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: uzgodnienia treści uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulaminu studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku angielskim (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku rosyjskim (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.)

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: składania przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia go do minimum kadrowego poprzez aplikację minimum kadrowe do kierunków studiów (MKK) w systemie SAP

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, za niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 58 Rektora UJ z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Zarządzenie nr 37 Rektora UJ z 1 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 29 marca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym

Pismo okólne nr 10 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 21 lipca 2008 roku
w sprawie procedur związanych z elektroniczną legitymacją studencką

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczących obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS

Uchwała Senatu UJ z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie liczebności grup studenckich

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 r.
w sprawie: elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich

Załączniki do Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku
w sprawie: elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.

Zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 5 lipca 2005 r.
w sprawie prowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim albumu studentów od roku akademickiego 2005/06

Zarządzenie nr 77 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów