Studia podyplomowe

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa Wyższego

Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz. 1

Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz. 2

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1207)

Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu UJ z 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 77/VI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
obowiązujący od 1 października 2012 r. (Uchwała nr 59/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.)

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu UJ z 26 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 9 października 2015 r.
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 69 Rektora UJ z 25 lipca 2012 r.
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 3 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 67 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Plan studiów-studia podyplomowe

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych

Program kształcenia na kursach dokształcających

Opis zakładanych efektów kształcenia na kursach dokształcających

Plan kursu dokształcającego

Sylabus modułu kształcenia na kursach dokształcających

Zarządzenie nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r.
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z 5 maja 2014 r.
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z 28 lipca 2014 r.
w sprawie:zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 6 Rektora UJ z 7 lutego 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetów studiów i kursów

Komunikat nr 20 Rektora UJ z 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z 21 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z 3 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w załącznikach nr 1, 5 i 7 do zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych