Pomoc materialna

Akty prawne powszechnie obowiązujące

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r.
o pożyczkach i kredytach studenckich

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Akty prawne wewnętrzne dla studentów

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2016 roku
w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2016 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 grudnia 2016 roku
w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zaświadczenie o wysokości średniej ocen z innej uczelni

Akty prawne wewnętrzne dla doktorantów